فلنج ( 1/2 1 اینچی ) دانفوس مدل1212

فلنج ( 1/2 1 اینچی ) دانفوس مدل 1212