فلنج ( ۱/۲ ۱ اینچی ) دانفوس مدل۱۲۱۲

فلنج ( 1/2 1 اینچی ) دانفوس مدل 1212

 

مقایسه