وسایل اندازه گیری

Eliwell-Energy ST 542/C

2,288,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید
832,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

تجهیزات جانبی

آمپرمتر کِلَمپی هیوکی

884,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید
8,820,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید
13,298,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید
1,148,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

وسایل اندازه گیری

ترموگراف ۶ کانال eliwell

7,280,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید

وسایل اندازه گیری

ترموگراف ۸ کانال eliwell

8,320,000 تومان
برای خرید با پشتیبانی تماس بگیرید