شیر انبساط دانفوس – مکانیکی مدل TES2

شیر انبساط مکانیکی دانفوس مدل TE2

دریافت مشخصات فنی محصول

مقایسه