سنسور فشار FullGauge مدل SB 69 500 A

سنسور فشار FullGauge با بازه 0 تا 500 PSI

مقایسه