تونل ضد عفونی کننده اولتراسونیک

تونل 1 متری  ضد عفونی کننده اولتراسونیک
به کمک رطوبت و مواد ضد عفونی کننده به راحتی و بدون بروز شبنم و تر شدن دست و صورت و لباس

مقایسه