ترمومتر آنالوگ ۶۳ میلی متری Pakkens

ترمومتر آنالوگ 63 میلی متری Pakkens

مقایسه