ترمومتر آنالوگ ۱۰۰ میلی متری Pakkens

ترمومتر آنالوگ 100 میلی متری Pakkens

مقایسه