ترمومتر TG

ترمومتر TG

4سانت 4 گوش  و بازه دمایی 40- تا 40

 

مقایسه